නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������ ������������ ������ ������������ ���������

������������ ������������ ������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close