ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ��������� ������������������ 1

��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close