ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������ ������ ��������������� ���������������

������������������ ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close