නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������������� 3

��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close