නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������������� ������������������ 4

��������������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close