නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������������������������������� 1

��������������� ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close