නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ��������������� ��������������������������������� 3

������������ ��������������� ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close