නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� 3

��������������������������� ������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close