දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������ ��������������� ������������

������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close