භාවනාව ������������ ���������

������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close