භාවනාව ������������ ��������� 113

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close