දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය ������������ (������������������������������)��������������� 1

������������ (������������������������������)��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close