දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය ������������������ ������������������ 19

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close