දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයඅරිය කාන්ත සීලය ��������������� ������ ��������������������� 7

��������������� ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close