නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ������������������ 6

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close