නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ��������������������������� ������������������ 1

������������������ ��������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close