නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ��������������������������� ������������������

������������������ ��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close