නිවන් මග ������������������������ ������������ ���������������

������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close