ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������ ���������������������

��������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close