විනයප්‍රත්‍යවේක්ෂාව ��������������������� ������������ 21

��������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close