නිවනට අදාල කරුනු ��������������������������� ������������������������ 16

��������������������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close