භාවනාවකර්මස්ථාන මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි

මටද හැමදෙනටද අවිද්‍යා සංඛාර අනිචයි දුක්ඛයි අනත්ථයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close