භාවනාවකර්මස්ථාන ��������� ��������������������� ��������������� ��������������������������������� 2

��������� ��������������������� ��������������� ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close