භාවනාවකර්මස්ථාන ������������ ��������� ��������������������� 6

������������ ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close