භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ��������������� ��������� ��������������������� 19

��������� ��������������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close