භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ 1

��������� ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close