භාවනාවභාවනා ගැටලු ������ ������������ ������������ ������ ��������� ��������������� ���������

������ ������������ ������������ ������ ��������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close