නිවන් මගඅස්සාස ��������������� ��������������� ��������������� 5

��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close