භාවනාවභාවනා ගැටලු ������������������ ������������������ ������ ������������ ������������ ������������������ 1

������������������ ������������������ ������ ������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close