භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������� ������������ ��������� ������������ ������������������ ��������� 1

��������� ������������ ��������� ������������ ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close