භාවනාවභාවනා ගැටලු ��������������������������� ������������������ ������������������ ��������������� ������������ 1

��������������������������� ������������������ ������������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close