අභිධර්මයචිත්තය ��������������� ������ 33

��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close