අභිධර්මයචෛතසික ��������� ��������� ������ ��������� ��������� 2

��������� ��������� ������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close