නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ ������������ ��������������� 14

������������ ������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close