නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������������������ ������������������ 5

������������������������ ������������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close