නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ������������������������ ��������������� 1

��������������������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close