නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������ 2

��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close