නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������ 1

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close