නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������ ��������������������������� 2

������������ ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close