අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ������������

��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close