අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ������������������������������

������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close