භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������������ ������������ ������������ ������������������������ ��������������������������� 3

������������������ ������������ ������������ ������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close