භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ��������� ��������������������� ������������������������������������ ������������������������ ��������� 1

��������� ��������������������� ������������������������������������ ������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close