භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������ ��������� ��������������� ������ ������������������������ ��������� ��������������� ������������ ��������������� 1

������������ ��������� ��������������� ������ ������������������������ ��������� ��������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close