දාන කථාපාරමිතා ������������ ��������� ��������� ��������� 2

������������ ��������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close