භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������������������ ������������������������������ 24

������������������������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close