භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������������ ������������������������ 13

������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close