නිවන් මගහේතු පල හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය

හේතු නිරෝදයෙන් පල නිරෝදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා