විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������� ��������������� ������������ 19

��������� ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close