භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරයලෝකයේ ආදීනව දැකීම සහ නිවනේ ශාන්තිය දැකිම ������������������������������ ��������� ������������������������ ���������������������������

������������������������������ ��������� ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close