ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයමාර බන්ධන ��������������������������� ���������

��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close