ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණයමාර බන්ධන ��������������������������������� ��������������� ������������ ��������������� ��������� ���������������

��������������������������������� ��������������� ������������ ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close